Kinderbijslag voor Studenten in Wallonië

Meerderjarig? Dan kan je nog Kinderbijslag ontvangen als student. Ontdek alle voorwaarden voor Kinderbijslag in Wallonië vanaf 18 jaar.

In Wallonië is er zonder voorwaarden recht op Kinderbijslag tot en met de maand augustus van het jaar waarin je zoon of dochter 18 jaar wordt.

Jongeren die geboren zijn voor 1 januari 2001 kunnen daarna onder bepaalde voorwaarden verder kinderbijslag ontvangen tot de leeftijd van 25 jaar als ze verder studeren of zich inschrijven als werkzoekende bij de FOREM na de studies..

Jongeren die geboren zijn vanaf 1 januari 2001 hebben een semi-automatisch recht op kinderbijslag. Dit recht volgt op het onvoorwaardelijke recht en loopt tot de leeftijd van 21 jaar. Daarna hangt het verdere recht op kinderbijslag af van de situatie van de jongere en volgt hij of zij dezelfde voorwaarden als de jongeren geboren voor 1 januari 2001.

Woon je samen met de kinderen in Brussel of Vlaanderen? Dan zijn er andere regels van toepassing. Bekijk ze hier:

Kinderbijslag voor studenten in Vlaanderen

Kinderbijslag voor studenten in Brussel

KidsLife zet hieronder duidelijk op een rijtje wat de voorwaarden precies inhouden.

Kinderen geboren voor 1 januari 2001

Kinderen geboren voor 1 januari 2001

Niet-hoger onderwijs / Secundair (middelbaar) onderwijs

Een jongere die secundair onderwijs volgt, heeft recht op Kinderbijslag tot zijn 25e verjaardag als hij voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • De jongere volgt minstens 17 lesuren per week in het secundair onderwijs, onderwijs voor sociale promotie, avondonderwijs of het privéonderwijs en werkt niet meer dan 240u per kwartaal.
   
 • De jongere volgt minstens 17 lesuren per week in één of meer onderwijsinrichtingen waar een systeem van alternerend leren of een ondernemingstraject (ondernemingsopleiding) wordt gegeven en verdient maandelijks niet meer dan 744,38 EUR bruto.
 • De jongere volgt deeltijds (buiten)gewoon onderwijs, alternerend leren en werken of een erkende opleiding en verdient maandelijks niet meer dan 744,38 EUR bruto.
 • De jongere volgt buitengewoon onderwijs.

Belangrijk: In het 3e kwartaal (de zomermaanden juli, augustus en september) gelden de normen over maximale inkomsten of gewerkte aantal uren niet, op voorwaarde dat de jongere de lessen opnieuw start vanaf het begin van het volgende school- of academiejaar. (zelfs als het een jaar betreft dat niet voldoet aan de voorwaarden)

Opleidingen bij De FOREM of het behalen van een getuigschrift of diploma voor de examencommissie (vroegere middenjury) geven geen recht op kinderbijslag.
Een student die ongerechtvaardigd afwezig is op school heeft geen recht op kinderbijslag voor de dagen van afwezigheid.
KidsLife vraagt jaarlijks het schoolattest op dat als bewijs dient van de gevolgde studies. Het document P7B moet worden ingevuld door de ouders en door de school of onderwijsinstelling.

Is de jongere niet langer schoolgaand? Dan is er mogelijk nog recht op Kinderbijslag als schoolverlater

Hoger onderwijs

Een student die hoger onderwijs volgt, heeft recht op Kinderbijslag tot zijn 25e verjaardag als hij voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • De student is ingeschreven voor minstens 27 studiepunten voor het hele jaar en werkt niet meer dan 240u per kwartaal.

Om het hele academiejaar kinderbijslag te genieten, moet de jongere vóór 30 november ingeschreven zijn voor minstens 27 studiepunten. Als de student zich na 30 november inschrijft voor minstens 27 studiepunten, dan heeft hij recht op kinderbijslag vanaf de maand volgend op de inschrijving.

Zakt het aantal studiepunten onder de 27 vanaf een bepaalde maand, dan stopt het recht op kinderbijslag op het einde van die maand.

Was de student tijdig ingeschreven voor minder dan 27 studiepunten en stijgt het aantal punten naar 27 of meer in de loop van het academiejaar, dan kunnen we retroactief kinderbijslag betalen voor het hele schooljaar.

Niet elke vorm van hoger onderwijs wordt uitgedrukt in studiepunten. In dat geval moet de student minstens 13 uren les volgen per week.

Belangrijk: In het 3e kwartaal (de zomermaanden juli, augustus en september) gelden de normen over maximale inkomsten of gewerkte aantal uren niet, op voorwaarde dat de jongere de lessen opnieuw start vanaf het begin van het volgende academiejaar. (zelfs als het een jaar betreft dat niet voldoet aan de voorwaarden)

KidsLife vraagt jaarlijks het schoolattest op dat als bewijs dient van de gevolgde studies. Het document P7B moet worden ingevuld door de ouders en door de school of onderwijsinstelling. De meeste universiteiten en hogescholen hebben echter hun eigen standaardattest waar alle nodige informatie op staat. Dit kan bij KidsLife worden ingediend ter vervanging van het formulier P7B.

Is de jongere niet langer schoolgaand? Dan is er mogelijk nog recht op Kinderbijslag als schoolverlater

Thesis of eindverhandeling

In sommige gevallen kan er toch recht zijn op Kinderbijslag als de jongere ingeschreven is voor minder dan 27 studiepunten:

 • Als de school bevestigt dat het om een jaar gaat waarin een thesis, eindverhandeling of stageverslag moet worden ingediend om te kunnen afstuderen

Er kan recht zijn tot het einde van de zomervakantie of tot het moment van indienen van de thesis of het stageverslag met een maximale periode van 1 jaar.

Je kan per afstudeerrichting maar 1 keer recht hebben op kinderbijslag op basis van een thesisjaar.

Leerovereenkomst

Een leerovereenkomst geeft de jongere de mogelijkheid om een beroep te leren door een praktijkopleiding te volgen in de onderneming van de leermeester. Naast de praktijkopleiding volgt de leerjongen of het leermeisje een dag per week een theoretische opleiding.

Om recht op kinderbijslag te kunnen geven, moet de leerovereenkomst erkend en goedgekeurd zijn door het IFAMPE, Het Waals Instituut voor alternerend leren, zelfstandigen en kleine ondernemingen.

KidsLife vraagt het schoolattest op dat als bewijs dient van de gevolgde studies. Het document P9BIS moet worden ingevuld door de ouders, de leermeester en door de school of onderwijsinstelling.

Neem contact op met jouw KidsLife-adviseur als:

 • de leerovereenkomst wordt beëindigd, niet langer meer erkend is of als de erkenning van het leercontract wordt geweigerd.
 • de leerjongen of het leermeisje ziek wordt of een ongeluk krijgt tijdens het leercontract.

Na het einde van het leercontract is er geen vakantieperiode. Dit betekent dat er op basis van een leercontract maximaal tot 30 juni of tot de beëindiging van het leercontract recht is op Kinderbijslag.

Ter info: Het leercontract moet gestart zijn voor 1 september 2015, anders spreken we over een overeenkomst alternerend leren, dat de voorwaarden van deeltijds onderwijs volgt.

Kinderen geboren na 1 januari 2001 – Semi-automatisch recht

Kinderen geboren na 1 januari 2001 – Semi-automatisch recht

Een kind geboren vanaf 1 januari 2001 heeft onvoorwaardelijk recht op Kinderbijslag tot en met de maand augustus van het jaar waarin het 18 jaar wordt. Daarna is er een semi-automatisch recht op kinderbijslag tot het einde van de maand waarin hij 21 jaar oud wordt. Dit betekent dat er recht is op Kinderbijslag ongeacht het feit of de jongere nog studeert of ingeschreven is als werkzoekende, behalve in de volgende gevallen:

 • Als de jongere een werkloosheids- of onderbrekingsuitkering ontvangt
 • Als de jongere meer dan 240u per kwartaal werkt. (uren gewerkt als jobstudent, onbetaalde stages en alternerende opleidingen tellen niet mee)
 • Als de jongere werkt als zelfstandige waarbij de bijdragen als van een zelfstandige in hoofdberoep betaald worden, tenzij hij of zij kan aantonen dat er geen 240u per kwartaal gewerkt wordt.
 • Als de jongere een ondernemersopleiding of een opleiding alternerend leren volgt waarvan het loon meer is dan 744,38 EUR per maand.
 • Als de jongere een sociale uitkering wegens ziekte, invaliditeit, werkongeval of beroepsziekte ontvangt die voortvloeit uit een hierboven vermelde niet-toegelaten activiteit. (meer dan 240u/kwartaal of zelfstandige activiteit)

Na de leeftijd van 21 jaar kan de jongere nog verder recht hebben op kinderbijslag als hij of zij verder rechtgevende studies volgt of ingeschreven is als werkzoekende bij de FOREM en voldoet aan dezelfde voorwaarden als de kinderen die geboren zijn voor 1 januari 2001.

Een wijziging in de studiesituatie doorgeven? Dat kan makkelijk via My KidsLife, het online dossier Kinderbijslag! Heb je nog andere vragen over meerderjarige kinderen en het recht op Kinderbijslag? 

 

Neem contact op met jouw KidsLife-adviseur
Situations spécifiques

Situations spécifiques

Studeren in het buitenland

Studeren in het buitenland kan in sommige gevallen verder recht geven op Belgische kinderbijslag:

 • Een Erasmusopleiding of een uitwisselingsprogramma dat via een Belgische onderwijsinrichting verloopt, volgt dezelfde voorwaarden als een gewone Belgische opleiding.
 • De jongere die studeert in een land van de Europese Economische Ruimte (EER) of in een land waarmee België een bilateraal akkoord heeft afgesloten, heeft recht op kinderbijslag indien hij de voorwaarden vervult die ook voor het Belgische onderwijs gelden of indien het programma door de buitenlandse overheid erkend is.

KidsLife vraagt het schoolattest op dat als bewijs dient van de gevolgde studies. Het document E402 (EER) of een specifiek document voor de bilaterale akkoorden moet worden ingevuld door de school of onderwijsinstelling.

 • Een student die in een land buiten de Europese Economische Ruimte gaat studeren en waar ook geen bilateraal akkoord mee is, kan onder bepaalde voorwaarden het recht op kinderbijslag behouden. Dit hangt af van het hoogste diploma dat de student behaalde in België en het niveau van de buitenlandse studies. De duur van het recht kan dan ofwel voor maximaal een jaar of voor de hele studietijd worden toegekend.

Belangrijk!

 • De jongere moet tijdens de studies buiten de EER in Wallonië gedomicilieerd blijven, behalve als het verblijf en de studies in het buitenland in het kader van een detachering van een werknemer zijn.
 • De (stief)ouders of de partner van een ouder mogen niet werken in het land waar de jongere studeert (behalve bij detachering). Er mag met andere woorden geen recht op kinderbijslag in het buitenland bestaan.

KidsLife vraagt het schoolattest op dat als bewijs dient van de gevolgde studies. Het document P7INT moet worden ingevuld door de ouders en de school of onderwijsinstelling.

Wat als de jongere ziek wordt tijdens de studies?

Een student die niet in staat is les te volgen of zich in te schrijven als student wegens ziekte, kan onder bepaalde voorwaarden zijn recht op kinderbijslag behouden. Neem hiervoor contact op met KidsLife.

Bekijk hier alles over ziekte tijdens de studies

Is er tijdens de vakantie(s) recht op kinderbijslag?

De jongere heeft ook recht op Kinderbijslag tijdens de kerst-, paas- en zomervakantie als aan de voorwaarden van het soort onderwijs voldaan is. De zomervakantie voor studenten niet-hoger onderwijs start op 1 juli en loopt tot 31 augustus. Voor studenten hoger onderwijs loopt ze van 1 juli tot en met 30 september.

Erkenning mindervaliditeit

Jongeren voor wie een beslissing wegens medische aandoening van de FOD Sociale Zekerheid loopt, hebben onvoorwaardelijk recht op de basiskinderbijslag en het bijkomende supplement tot en met de maand augustus van het jaar waarin ze 18 worden. Daarna is er onvoorwaardelijk recht op de basiskinderbijslag tot het einde van de looptijd van de beslissing (maximaal tot de leeftijd van 21 jaar). De voorwaarden voor studenten zoals hierboven beschreven hebben enkel uitwerking op de uitbetaling van het bijkomende supplement.

Enige uitzondering: Werken in een beschutte werkplaats, sociale werkplaats of in een bedrijf voor aangepast werk (een maatwerkbedrijf) vormt geen beletsel voor het recht op kinderbijslag.

Als de jongere na de leeftijd van 21 jaar nog verder studeert, gelden verder alle gewone voorwaarden voor studenten. KidsLife stuurt 9 maanden voor de 21ste verjaardag een brief op waarin alles nog eens duidelijk wordt uitgelegd.

Veelgestelde vragen

Heb je de infobundel STU02 'Groeipakket voor studenten' ontvangen? Dan heb je waarschijnlijk een meerderjarig kind in huis die (mogelijk) nog recht heeft op Groeipakket
Deze brief omschrijft alle mogelijke situaties als student en/of schoolverlater.

Studeert de jongere verder en/of verandert er niets aan de situatie? Dan moet je verder niets doen. Is er toch een wijziging: bekijk dan hier de voorwaarden voor Groeipakket als student of als schoolverlater

Meerderjarig kind in huis? Dan ontvang je deze brief elk jaar opnieuw! Dit is een informatiebrief waarin we uitleggen wat je moet doen in welke situatie. 
Een hele boterham? Maak er maar een halve bakkerij van! Maar we willen graag dat elke situatie beschreven staat. 

Belangrijk om weten! Studeert de jongere nog steeds verder en/of wijzigt er niets in de situatie? Dan moet je niets doen. Je ontvangt verder het Groeipakket (de nieuwe Kinderbijslag)
Is er een wijziging in de situatie van de jongere? Bekijk dan hier alle voorwaarden voor studenten of schoolverlaters.

Er is onvoorwaardelijk recht op Groeipakket (in Vlaanderen) of Kinderbijslag tot de leeftijd van 18 jaar in Vlaanderen en tot en met de maand augustus van het jaar waarin de jongere 18 jaar wordt in Brussel en Wallonië. Daarna kan er onder bepaalde voorwaarden nog  recht zijn op Kinderbijslag tot de leeftijd van 25 jaar als de jongere verder studeert of voldoet aan de voorwaarden van (werkzoekende) schoolverlater na de studies.

Woon je Wallonië dan is er nog sprake van semi-automatisch recht op de Kinderbijslag. Een semi-automatisch recht op kinderbijslag is er tot het einde van de maand waarin de jongere 21 jaar oud wordt. Dit betekent dat er recht is op Kinderbijslag ongeacht het feit of de jongere nog studeert of ingeschreven is als werkzoekende, behalve in specifieke situaties. Bekijk deze situaties hier.

Kinderbijslag voor studenten
Kinderbijslag voor schoolverlaters

In het buitenland studeren kan impact hebben op de betaling van je Kinderbijslag of Groeipakket
We hebben jaarlijks een schoolbewijs nodig van de buitenlandse school waaruit blijkt dat er een geldige inschrijving is voor een opleiding die recht opent op Groeipakket of Kinderbijslag. 

Om ten onrecht uitbetaalde Kinderbijslag en Groeipakket te vermijden, gaan wij de betalingen even pauzeren tot dat wij het schoolbewijs ontvangen hebben. 
Als wij een geldig schoolbewijs ontvangen hebben, die recht opent op Kinderbijslag of Groeipakket? Dan starten wij de betalingen opnieuw op en betalen eventuele achterstallige bedragen ook uit. 

Studeer je in Europa? Dan hebben wij een document E402 nodig. Studeer je buiten Europa? Dan vragen wij een document P7INT op. 

Bekijk hier de voorwaarden voor Groeipakket voor studenten

Als je als jongere in het buitenland studeert, dan heb je mogelijk verder recht op Kinderbijslag of Groeipakket. Om het recht vast te stellen hebben wij elk schooljaar een schoolattest (document E402 of P7INT) van de school in het buitenland. 

Bekijk hier alle situaties als een jongere naar het buitenland gaat

De verzending van deze documenten gebeurt voor het schooljaar 2021-2022 in de maand juli 2021.
Studeer je in Europa? Dan hebben wij een document E402 nodig. Studeer je buiten Europa? Dan vragen wij een document P7INT op. 

Gaat de jongere voor de eerste keer studeren in het buitenland? Geef dit door via My KidsLife, het online dossier Groeipakket. 

Septemberverklaring Groeipakket

Septemberverklaring Groeipakket

Je hebt het misschien al horen vallen in de media. Het Groeipakket, de Kinderbijslag in Vlaanderen, was de hoofdrolspeler in de Septemberverklaring van de Vlaamse Regering.
Alles over de Septemberverklaring
Hospitalisatieverzekering bij zwangerschap: alles wat je wil weten

Hospitalisatieverzekering bij zwangerschap: alles wat je wil weten

Ben je zwanger? Dan komt een hospitalisatieverzekering goed van pas. Kom er hier alles over te weten.
Hospitalisatieverzekering bij zwangerschap: alles wat je wil weten
Ik wil zwanger worden

Ik wil zwanger worden

De kogel is door de kerk: je begint aan een gezinnetje. Of je breidt je kroost nog wat uit. Alleszins, je wil zo snel mogelijk (weer) een kleine spruit verwelkomen. En eens je je zinnen erop hebt gezet, kan het niet snel genoeg gaan. Plan baby: start!
Ik wil zwanger worden