Toeslag voor kinderen met een aandoening

Zorgpremie - Zorgtoeslag voor kinderen met speciale behoeftes

Sommige gezinnen kunnen extra steun gebruiken. Wanneer een kind bijvoorbeeld langdurig ziek is of wanneer een kind meer begeleiding vraagt omdat het een geestelijke of lichamelijke handicap heeft. Om die zorg financieel wat lichter te maken, is er een Zorgtoeslag.

Vooraleer we een Zorgtoeslag toekennen, gebeurt er eerst een evaluatie van de ondersteuningsnood van je kind, door een arts van Agentschap Opgroeien. Bekijk hier stap voor stap hoe dat in z’n werk gaat.
Hoe verloopt een aanvraag Zorgtoeslag

Hoe verloopt een aanvraag Zorgtoeslag

Contacteer je uitbetaler Groeipakket

Eerst contacteer je KidsLife om je aanvraag Zorgtoeslag op te starten. Dat kan eenvoudig via je online klantenportaal MyKidsLife. 

Aanvraag indienen via My KidsLife

Wij sturen je aanvraag door naar de dienst Zoë van het Agentschap Opgroeien. Zij zullen je contacteren en een onderzoek starten.

Je ontvangt een uitnodiging van Agentschap Opgroeien

KidsLife stuurde je aanvraag door. Nu is het de beurt aan het team Zoë van Agentschap Opgroeien om een onderzoek te starten. Dit onderzoek gebeurt zo veel mogelijk digitaal.

Als je je eBox al geactiveerd hebt, ontvang je daar de uitnodiging van Opgroeien om je aan te melden op het digitale portaal Mijn Kind en Gezin. Heb je je eBox nog niet geactiveerd? Dan ontvang je de uitnodiging per brief.

Belangrijk! Het aanmelden op het digitaal portaal van Kind en Gezin moet gebeuren door de ouder of persoon die ook het Groeipakket ontvangt. Iemand anders zal niet kunnen inloggen.

Je hoeft trouwens geen account aan te maken op de site van Kind en Gezin. Je account is al automatisch voor jou aangemaakt! Je hoeft enkel in te loggen via de app itsme of via je elektronische identiteitskaart. Klik hier voor meer informatie over itsme of over hoe je toegang krijgt tot je portaal 'Mijn Kind en Gezin'. Toch nog problemen met inloggen? Ga langs bij een Digipunt in je buurt!

1

Aanvraag bij KidsLife

Jouw kind heeft extra zorgen nodig. Je doet je aanvraag bij KidsLife om het recht op een Zorgtoeslag te onderzoeken
Aanvraag via My KidsLife
2

KidsLife verwerkt je aanvraag

Je KidsLife adviseur gaat aan de slag om een onderzoek op te starten bij de bevoegde overheidsinstelling.
3

Onderzoek

De bevoegde overheidsinstelling doet een onderzoek. Als ouder kan je hier extra vragenlijsten voor krijgen. Ook is het mogelijk dat je moet langsgaan bij een controlearts. De overheid neemt een beslissing en stuurt deze door naar KidsLife
4

Uitbetaling

Op basis van de beslissing van de overheid betaalt KidsLife een Zorgtoeslag uit.

Welke informatie moet je bezorgen aan Agentschap Opgroeien?

Via het online platform Mijn Kind en Gezin zal je gevraagd worden om bepaalde informatie door te geven:

 • Het psychosociaal inlichtingenformulier – Dit moet je zelf invullen
 • Het medisch inlichtingenformulier – Dit is in te vullen door je huisarts of behandelende arts. De arts vindt dit formulier op eHealth of kan het downloaden.
 • Eventueel wordt gevraagd naar specifieke vragenlijsten – Deze zijn gericht aan specifieke zorgverleners, zoals therapeuten (kinesitherapie, logopedie, psychotherapie), de school/het CLB of een andere medisch specialist)

De formulieren moeten ten laatste 4 maanden na de aanvraagdatum ingediend worden. Lukt het je niet om alles op tijd in te dienen? Dan kan je uitstel vragen. Contacteer daarvoor het team Zoë van Agentschap Opgroeien via het nummer 02 533 13 41.

Als je de formulieren hebt doorgestuurd kan Agentschap Opgroeien een gesprek vragen met de arts (via videocall) om de informatie uit de aanvraagformulieren te verduidelijken. Agentschap Opgroeien zal geen nieuw medisch onderzoek vragen.

Wie beslist of ik recht heb op de Zorgtoeslag?

Agentschap Opgroeien bekijkt welke ondersteuning je kind nodig heeft en wat de gevolgen van de aandoening zijn voor het dagelijkse leven van het kind en het gezin. Dat doen ze door de informatie die je bezorgde via het digitale portaal te toetsen aan de medisch-sociale schaal. De ernst van de medische aandoening van de jongere wordt bepaald op basis van 3 pijlers:

 • de lichamelijke en/of geestelijke gevolgen van de handicap of ziekte van het kind
 • de invloed van de handicap of ziekte op het dagelijkse leven van het kind
 • de impact van de handicap of de ziekte op het gezin waarin de jongere verblijft

Elke pijler krijgt een aantal punten toegekend. Vanaf 4 punten in pijler 1 of vanaf 6 punten in de 3 pijlers samen heeft je kind recht op een zorgtoeslag. Hoe hoger de score, hoe hoger het bedrag van de zorgtoeslag.

Een beslissing kan tot vijf jaar terug in de tijd gaan. Bijvoorbeeld: Je neemt op 16/04/2023 contact op met KidsLife om het recht op de zorgtoeslag te laten onderzoeken. KidsLife zal je aanvraag aan Agentschap Opgroeien doorsturen met als startdatum 01/04/2018.

Hoe kan ik de status van mijn aanvraag opvolgen?

Via het online platform Mijn Kind en Gezin (rechts bovenaan aanmelden) kan je de status van je aanvraag opvolgen:

Je aanvraag kan de volgende status hebben:

 • Aangevraagd – je aanvraag is goed ontvangen. Nu moet je de nodige informatie (inlichtingenformulieren) indienen.
 • Volledig – je ingediende informatie werd bekeken. Nu wordt je vraag doorgestuurd naar een evaluerend arts ofwel wordt er nog bijkomende informatie opgevraagd.
 • Onvolledig – er zijn specifieke vragenlijsten nodig 
 • In behandeling – een evaluerend arts van Agentschap Opgroeien zal je aanvraag behandelen op basis van je ingezonden informatie.

Wanneer de evaluatie is afgerond ontvang je een attest met het resultaat van de medische beslissing.

Hoeveel Zorgtoeslag krijg je?

Afhankelijk van de punten op de medisch-sociale schaal:
  Geen 4 punten in pijler 1 Minstens 4 punten in pijler 1
Totaal 0 - 5 punten  geen toeslag 89,16 Euro
Totaal 6 - 8 punten 118,74 Euro 457,39  Euro
Totaal 9 - 11 punten 277,09  Euro 457,39 Euro
Totaal 12 - 14 punten 457,39 Euro 457,39 Euro
Totaal 15 - 17 punten 520,09 Euro 520,09 Euro
Totaal 18 - 20 punten 557,24 Euro 557,24 Euro
Totaal + 20 punten 594,38 Euro 594,38 Euro

Bijna meerderjarig? 

Vanaf nu kan je vanaf 18-jarige leeftijd recht hebben op IVT (inkomensvervangende tegemoetkoming) of IT (integratietegemoetkoming) als je een aanvraag indiende bij FOD Sociale zekerheid. Bekijk hier hoe je altijd het hoogste bedrag kan ontvangen.

Alles over IVT, IT en Zorgtoeslag

Wat na 21 jaar?

Wanneer de jongere 21 jaar wordt, stopt de zorgtoeslag. Je ontvangt dan enkel nog het basisbedrag van het Groeipakket als de jongere voldoet aan de voorwaarden i.v.m. studies en tewerkstelling. Je kan echter wel een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) of integratietegemoetkoming (IT) aanvragen voor personen met een handicap.  Alle details hierover kan je hier nalezen. 

Niet tevreden over jouw Zorgtoeslagevaluatie? 

Heb je een klacht over de manier waarop de zorgtoeslagevaluatie verlopen is, over de manier waarop je behandeld werd tijdens de evaluatie of over de doorlooptijd van het dossier ? 

Neem dan contact op met de Klachtendienst van het Agentschap Opgroeien (Kind en Gezin). 

Dat kan via:

- Telefoon : 02 533 14 14 (maandagnamiddag van 13.30 tot 16.30 uur en alle andere werkdagen van 9 tot 16.30 uur)
- E-mail : klachtendienst@kindengezin.be
- Brief: Klachtendienst, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel

Je kan ook langsgaan op maandagvoormiddag tussen 9 en 12 uur. Voor elk ander moment kan dit enkel na afspraak en dit voor een consult tussen 9 en 15.30 uur.

Als je kind een diagnose van een medische aandoening zoals autisme heeft gekregen, dan kan er eventueel een toeslag voor kinderen met een medische aandoening of een specifieke ondersteuningsbehoefte worden uitbetaald door KidsLife.

Deze toeslag komt bovenop de maandelijkse Kinderbijslag of Groeipakket.

Hoe gaat dit in zijn werk?

 • Je doet een aanvraag voor de specifieke ondersteuningsbehoefte bij KidsLife. Je kan dit doen via My KidsLife, jouw online dossier of door contact op te nemen met jouw KidsLife-adviseur.
 • Wij sturen je aanvraag door naar de dienst Zoë van Agentschap Opgroeien of FOD Sociale Zekerheid.
 • De dienst Zoë of FOD Sociale Zekerheid onderzoekt of er recht is op de toeslag.
 • Je zal door de dienst Zoë of FOD Sociale Zekerheid gecontacteerd worden om een vragenlijst in te vullen om de medische situatie te schetsen. Op basis hiervan kan het zijn dat er een controle-arts aan bod komt. Geen zorgen de dienst de de aanvraag onderzoekt regelt alles voor jou.
 • Na het onderzoek delen ze de beslissing mee aan jouw KidsLife-adviseur. Die kan op basis van deze beslissing eventueel een toeslag bijbetalen. 

Bekijk hier alles over de zorgtoeslag

Als je de ingevulde documenten (inlichtingenformulieren met psychosociale en met medische gegevens) terugstuurde en Team Zoë ze kon registreren voor het einde van de laatste beslissing, zal je de zorgtoeslag bovenop je Groeipakket verder blijven ontvangen in afwachting van een nieuwe, definitieve beslissing. Je hoeft hiervoor zelf niets te doen, de doorbetaling gebeurt automatisch.

Heb je jouw aanvraag (het psychosociaal inlichtingenformulier en het medisch inlichtingenformulier) op tijd gedaan bij Agentschap Opgroeien zodat ze de documenten kon registreren voor het einde van de laatste beslissing? Maar kon Agentschap Opgroeien je aanvraag nog niet registeren?

Dan betalen we de Zorgtoeslag door tot de arts van Opgroeien een nieuwe medische beslissing heeft genomen of tot aan de uiterste leeftijd waarin we de zorgtoeslag kunnen uitbetalen (dat is 21 jaar en zolang er recht is op Groeipakket)

Ontving je de Zorgtoeslag in Vlaanderen verder op basis van je vorige beslissing omdat Agentschap Opgroeien nog geen nieuwe beslissing genomen heeft? Zodra er een nieuwe medische beslissing is, ontvang je het bedrag dat hoort bij die nieuwe beslissing.

 • De nieuwe beslissing heeft een hoger aantal punten?

Wanneer je hierdoor recht hebt op een hoger bedrag Zorgtoeslag, betalen we je het verschilbedrag met terugwerkende kracht tot de einddatum van de vorige medische beslissing.

 • De nieuwe beslissing heeft een lager aantal punten?

Hierdoor kun je recht hebben op een lager bedrag Zorgtoeslag. Heb je een te hoog bedrag ontvangen in de periode dat er nog geen nieuwe medische beslissing werd genomen, dan moet je dat niet terugbetalen.

Een ambtshalve herziening van de Zorgtoeslag wordt bij Team Zoë van Agentschap Opgroeien opgestart 6 maanden vóór het verstrijken van de einddatum van de vorige medische evaluatie beslissing.

We hebben geen zicht op je aanvraagdossier voor jouw Zorgtoeslag. Dat wordt behandeld door team Zoë (Zorgtoeslagevaluatie) van het Agentschap Opgroeien. Met deze vragen kun je bij hen terecht:

Ook als je nog geen formulieren ontvangen hebt voor een (medische) evaluatie kan je contact opnemen met Agentschap Opgroeien. 

Voor alle andere vragen over jouw Groeipakket, kan je terecht bij een van onze KidsLife-adviseurs

De aanvraag zorgtoeslag gebeurt bij je Kinderbijslagfonds , we sturen een aanvraag zorgtoeslag elektronische door naar Opgroeien – team Zoë (als je in Vlaanderen woont) of naar FOD Sociale Zekerheid (als je in Brussel of Wallonië woont)

Het team stuurt een vragenlijst door naar jou (de ouders), vanaf het moment dat ze jouw vragenlijst ingevuld terug mogen ontvangen, wordt deze bezorgd aan een evaluerend arts.

De evalueerde arts beoordeelt de specifieke ondersteuning behoefte van jouw kind op basis van de vragenlijst en soms nodigt hem jouw uit voor een gesprek.

Opgroeien – Team Zoë  of FOD Sociale zekerheid bezorgt het resultaat aan je Kinderbijslagfonds. 
Ze stellen vast de aantal punten binnen 3 pijlers waarbij zelfredzaamheid een belangrijke factor speelt. 

Op basis van de aantal punten, zullen we de betaling van de zorgtoeslag bovenop de maandelijkse basisbedrag betalen.

Bekijk hier alles over de Zorgtoeslag

Doe een aanvraag Zorgtoeslag op My KidsLife

Als je in Vlaanderen een aanvraag voor een zorgtoeslag hebt ingediend bij KidsLife zullen we deze aanvraag doorsturen naar team Zoë van Agentschap Opgroeien.

Team Zoë zal daarna alle communicatie over je aanvraag via eBox sturen i.p.v. op papier.
Als je niet over eBox beschikt, zal de volledige procedure uiteraard wel nog op papier verlopen. 

Wil je graag een onderzoek opstarten voor jouw kind?
Dat kan makkelijk en snel via My KidsLife

In Vlaanderen kan je vanaf nu makkelijk de digitale inlichtingenformulieren terugvinden op de website van Agentschap Opgroeien via je eigen klantenportaal ‘Mijn Kind en Gezin’.
Log in via de elektronische identiteitskaart of via Itsme. Via het tabblad ‘specifieke ondersteuningsnood’ kan je ook de status van de aanvraag opvolgen.

Wil je graag een onderzoek opstarten voor jouw kind?
Dat doe je via je Kinderbijslagfonds. Het kan makkelijk en snel via My KidsLife

Probeer je de status van je aanvraag Zorgtoeslag te bekijken maar kan je niet inloggen?

Dat kan 2 redenen hebben:

 • Het aanmelden op het digitaal portaal moet steeds gebeuren door de ouder of persoon die ook begunstigde is van het Groeipakket. Ben jij dit niet? Dan kan je niet inloggen.
   
 • Als je aanvraag al is afgewerkt, zal je geen toegang meer hebben tot het portaal. Je ontving in dat geval al een bericht of brief met meer informatie.

Kies voor KidsLife als uitbetaler van je Groeipakket

Wij betalen al voor 400.000 kinderen telkens het hoogst mogelijke bedrag. Ontvang je nog geen Groeipakket of Kinderbijslag van KidsLife?

 

Doe hier je aanvraag